Eastern Pacific Shipping:
Gas Carrier Fleet

GAS CARRIER FLEET

VESSEL BUILT DWT (MT) CUBIC (98% M3) TYPE SEGR. DRAFT LOA BEAM FLAG CLASS
LARGE GAS FLEET
DENVER 2009 43,601 59,058 FULLY REF 2 12.12 204.98 32.23 LIBERIA DNV GL
HELSINKI 2009 43,601 59,058 FULLY REF 2 12.12 204.98 32.23 LIBERIA DNV GL
TOKYO 2009 43,601 59,058 FULLY REF 2 12.12 204.98 32.23 LIBERIA DNV GL
MIDSIZE GAS FLEET
YUKON 2020 28,446 37,338 FULLY REF 2 10.40 180.00 28.40 LIBERIA LRS
WINNIPEG 2019 28,446 37,338 FULLY REF 2 10.40 180.00 28.40 LIBERIA LRS
QUEBEC 2017 28,543 37,240 FULLY REF 2 10.40 180.00 28.40 LIBERIA LRS
ONTARIO 2017 28,543 37,240 FULLY REF 2 10.40 180.00 28.40 LIBERIA LRS
NOVA SCOTIA 2016 28,543 37,240 FULLY REF 2 10.40 180.00 28.40 LIBERIA LRS
MANITOBA 2016 28,543 37,240 FULLY REF 2 10.40 180.00 28.40 LIBERIA LRS
KENT 2007 26,438 34,501 FULLY REF 2 10.42 174.20 28.00 LIBERIA LRS
CAMBRIDGE 2006 26,427 34,485 FULLY REF 2 10.42 174.20 28.00 LIBERIA LRS
CONTACT DIRECT MOBILE EMAIL
HENNING HILSCHER +44 207 518 2424 +44 7778 108057 GAS@EPSHIPPING.COM.SG